Genshin Impact Tianqiu Treasure Trail Follow the treasure map to find the treasure

Follow the treasure map to find the treasure

Location of the treasure

Genshin Impact Tianqiu Treasure Trail